Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego – szkolenie

Jakie prawa przysługują nauczycielowi?
Czy jest on funkcjonariuszem publicznym?
Czy w ślad za ochroną idą dodatkowe obowiązki?

Proponujemy nowe tematy szkoleń dla nauczycieli.

OCHRONA NAUCZYCIELA JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

 

W związku z tym, że nauczycielom przyznano status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, są ścigane z urzędu, a co za tym idzie kary za popełnienie czynu zabronionego będą surowsze.
Na uwagę zasługuje fakt, iż dotychczas czyny zabronione popełnione na szkodę nauczyciela były ścigane z oskarżenia prywatnego, co powodowało, że jedynie nauczyciel decydował o tym, czy sprawca stanie przed wymiarem sprawiedliwości.
W aktualnym stanie prawnym realizacja ochrony przejawia się w tym, iż oprócz samego zainteresowanego (nauczyciel) zarówno dyrektor, jak i organ prowadzący szkołę, muszą z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone. Tak stanowi, bowiem regulacja art. 63 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Szkolenia prowadzone będą w formie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną. Szczególny nacisk będziemy kłaść na przekazanie wiedzy praktycznej „krok po kroku” z zakresu ochrony nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
Nieodłącznym elementem szkolenia są dyskusje z uczestnikami i analiza zgłaszanych przez nich wątpliwości i problemów. Szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości.

Nauczyciel po szkoleniu:

 • zna zakres pojęcia: funkcjonariusz publiczny,
 • wie, jakiego rodzaju ochrona prawna przysługuje nauczycielowi,
 • potrafi właściwie reagować w sytuacjach zagrażających jego prawom.

Trenerzy:
Współpracujemy z szerokim gronem wykładowców – wysokiej klasy specjalistami, doświadczonymi trenerami i praktykami. Wśród wykładowców znaleźć można pracowników poznańskich kancelarii, pracowników naukowych, osoby zatrudnione w administracji publicznej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • zwiększenie świadomości problematyki związanej z ochroną nauczyciela, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w relacjach nauczyciel – wychowanek – opiekun prawny,
 • dostosowanie procedur szkolnych do wymagań ustawy o systemie oświaty.

Uczestnicy poznają odpowiedzi na m. in. następujące pytania:

 • Jakie przepisy regulują status funkcjonariusza publicznego?
 • Co oznaczają podstawowe pojęcia:
  – czynna napaść,
  – naruszenie nietykalności cielesnej,
  – znieważenie,
  – groźba bezprawna,
 • Jak prawidłowo interpretować niewłaściwe zachowania wychowanków?
 • Jakie są obowiązki organu prowadzącego i dyrektora placówki oświatowej w sytuacji naruszenia dóbr osobistych nauczyciela?
 • Jakich konsekwencji może spodziewać się sprawca naruszenia dóbr osobistych nauczyciela?
 • Jakiego zadośćuczynienia może spodziewać się poszkodowany?
 • Jakie środki techniczne i organizacyjne powinna zastosować placówka, aby właściwie chronić dobra osobiste swoich pracowników?


Szkolenie z tematu: Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
Czas trwania szkolenia 2-3 godz.

pobierz informacje o szkoleniu
zadaj pytanie – kontakt