Rekrutacja do przedszkoli

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli pragniemy przypomnieć, jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z procesem rekrutacyjnym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych (przedszkolu) wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

REKRUTACJA

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący może brać pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata – kryterium dochodu określa organ prowadzący.

Łącznie organ prowadzący może określić do 6 kryteriów, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci w przypadku, gdy gmina dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu po przeprowadzeniu. W sytuacji, w której liczba kandydatów przekracza ilość dostępnym miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne analogiczne do kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Zgodnie z art. 149 Prawa oświatowego wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;

Art. 150 Prawo oświatowe określa zakres danych, które mogą znaleźć się we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata (o ile posiadają);
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 Prawa oświatowego:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący;
 3. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Zakres pozyskiwanych na potrzeby rekrutacji danych jest określony w przepisach, dlatego też nie można na etapie rekrutacji wymagać od rodziców podawania danych innych, np. o diecie dziecka – brak jest ku temu podstaw prawnych i zbieranie takich informacji może prowadzić do dyskryminacji kandydata. Praktyka zbierania informacji o diecie/alergii dziecka może wynikać z próby określenia zawczasu przez dane przedszkole, czy jest ono w stanie zapewnić odpowiednie warunki dziecku ze szczególnymi wymaganiami, jednakże można rozwiązać tę kwestię bez naruszania przepisów poprzez stosowne informowanie rodziców/opiekunów prawnych o warunkach w danym przedszkolu oraz jego możliwościach.

PUBLIKACJA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Listy publikuje się w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.