Porady dla firm

Administracyjna kara pieniężna za brak zgłoszenia naruszenia

Administracyjna kara pieniężna za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

28 grudnia 2020 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się informacja o nałożeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 85 588 zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych.

więcej…

Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

w związku z coraz szerzej komentowanym zagadnieniem związanym z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych , chcielibyśmy odnieść się do niego z perspektywy ochrony danych osobowych, a konkretnie z punktu widzenia udostępniania danych osobowych osób będących potencjalnymi nosicielami, a których danych są Państwo Administratorem.

więcej…

Fałszywe kontrole UODO

W związku z doniesieniami na temat osób podszywających się pod pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jakie spływają do UODO, chcielibyśmy przypomnieć jaki jest tryb przeprowadzania kontroli, w jaki sposób powinien uwierzytelnić się pracownik przeprowadzający kontrolę oraz gdzie zasięgnąć informacji w razie jakichkolwiek wątpliwości.

więcej…

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego po wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Doświadczenie pokazuje, że nie wszyscy administratorzy danych osobowych (i podmioty przetwarzające), którzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, wywiązali się ze swoich obowiązków przewidzianych w RODO i ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

więcej…

Udzielenie informacji o ZFŚS związkom zawodowym.

Udzielenie informacji o ZFŚS związkom zawodowym.
Zgodnie obowiązującymi przepisami organizacje związkowe działające w zakładzie pracy mają prawo do uzyskania przedmiotowej informacji.
Możliwość wystąpienia przez związki z takim wnioskiem związana jest z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 8 ust. 3) oraz wynika
z art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (art. 28).

więcej…

Dane osobowe dzieci

Czy można profilować dane osobowe dzieci?

Kwestię profilowania dzieci porusza Motyw 71 preambuły RODO, zgodnie z którym:
„Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do tego, by nie podlegać decyzji – mogącej obejmować określone środki – która ocenia jej czynniki osobowe, opiera się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, jak na przykład automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej.

więcej…

Dane pracownika a komornik

Dane pracownika a komornik
Jaki zakres danych pracownika pracodawca jest zobowiązany udostępnić na wezwanie komornika?

Zgodnie z art. 761 KC:
§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

więcej…

E-mail zawierający imię i nazwisko pracownika.

E-mail zawierający imię i nazwisko pracownika.
Czy na stronie internetowej można publikować adres e-mail zawierający imię i nazwisko pracownika?

Adresy mailowe zawierające imię i nazwisko pracownika mogą być publikowane na stronie internetowej zakładu pracy, pod warunkiem, że są one niezbędne do wykonywania pracy. Ponadto jest to zależne od charakteru wykonywanej pracy, np. polegającej na kontakcie z klientem.

więcej…

Urlop okolicznościowy – dokumenty poświadczające

Urlop okolicznościowy – dokumenty poświadczające
Czy osoba składająca wniosek o urlop okolicznościowy powinna zostawiać dokumenty poświadczające u pracodawcy czy wystarczającym jest przedłożenie ich do wglądu?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, administrator przetwarza jedynie takie kategorie danych osobowych, które są mu niezbędne lub których przetwarzanie wynika z przepisów prawa.

więcej…