Dane osobowe – Sanepid

Dane osobowe – Sanepid
Czy można przekazać dane osobowe na wezwanie Sanepidu?

Tak. Zgodnie z art. 32a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi. Art. 32a ust. 1 i 2:

 1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:
  a) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
  b) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
  c) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną – od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.
 2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  a) imię i nazwisko;
  b) datę urodzenia;
  c) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  d) płeć;
  e) adres miejsca zamieszkania;
  f) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  g) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
  h) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;
  i) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
  j) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;
  k) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby