Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo
Czy uzasadnionym jest umieszczanie danych osobowych osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo?

Kodeks Pracy nie wskazuje wprost jaki zakres danych powinien znaleźć się na umowie na zastępstwo. Jednak zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu: „Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony”.
Jeśli umowa nie zawiera czasowych ram obowiązywania, wówczas uznaje się, że została podpisana na czas nieokreślony. W związku z tym, jeśli nie podaje się nazwiska osoby zastępowanej umowa może być nieważna w zakresie rodzaju umowy. Zgodnie z RODO podanie danych osobowych osoby zastępowanej jest dopuszczalne (jeśli pracodawca potrafi ten krok uzasadnić) gdyż zgodnie z zasadą minimalizacji danych (art. 5 pkt 1 lit. c)) przetwarzane dane muszą być „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane(…);”.
Dane osoby zastępowanej mogą być umieszczone w umowie na zastępstwo celem jasnego określenia typu umowy (tzn. że jest ona zawarta na czas określony – w tym przypadku okres absencji pracownika zastępowanego). Mimo, iż stosowne przepisy nie określają wprost zakresu danych na umowie na zastępstwo, to w interesie pracodawcy leży jak najbardziej precyzyjne określenie rodzaju zawieranej umowy.