Wykorzystywanie wizerunku dziecka

Czy rodzic dziecka podpisując dokument zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka (ucznia szkoły) w mediach, w związku z działalnością i promocją szkoły (w tym konkursy, olimpiady itp.) musi zostać poinformowany dokładnie jakie będą to media (nazwa gazety, portalu itp.)?

Wizerunek oznacza czyjąś podobiznę na rysunku, obrazie, zdjęciu itp. lub sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana. Kodeks cywilny wymienia wizerunek jako jeden z elementów dóbr osobistych człowieka (art. 23 KC), co oznacza że wizerunek jako dobro osobiste, który stanowić może również dane osobowe, podlega ochronie prawnej.
Zatem szkoła decydując się na publikację wizerunku ucznia powinna zadbać o legalność przetwarzanych takich danych.

W tym celu powinna zostać udzielona zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia, którego zdjęcia mają być publikowane w imieniu szkoły. Sam fakt uczęszczania do danej placówki szkolnej nie stanowi podstawy do przetwarzania takich danych ucznia i nie daje szkole jako administratorowi danych osobowych uprawnienia do wykorzystania wizerunku swoich podopiecznych.

W orzecznictwie podkreśla się jednoznacznie, iż zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być niewątpliwa i to także co do warunków i płaszczyzn dopuszczalnego wykorzystania.
W jaki sposób zgoda powinna zostać udzielona oraz jakich informacji powinno się udzielić osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (w tym przypadku danych osoby trzeciej, tj. dziecka) określają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z treścią art. 24 i 25 ww. ustawy administrator jest obowiązany poinformować m. in. o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

Ustawa przewiduje zatem możliwość ogólnego określenia kręgu odbiorców danych, wskazanych np. rodzajowo, gdyż nie zawsze administrator jest w stanie przewidzieć kto konkretnie tym odbiorcą zostanie. W czasie przyszłym może się bowiem okazać, że odbiorca ulegnie zmianie, np. szkoła podejmie stałą współpracę z czasopismem lub gazetą, która zostanie założona w przyszłości. Zgoda będzie wówczas wiążąca, o ile odbiorca danych będzie mieścił się w ogólnej kategorii odbiorców określonej wcześniej i oczywiście cel przetwarzania danych będzie ten sam.

Odpowiedź udzielona przez Kancelarię Olech i Wspólnicy